Přepravní podmínky při letecké dopravě.

Přepravní podmínky v letecké dopravě.

POVINNOSTI CESTUJÍCÍCH PŘI LETECKÉ PŘEPRAVĚ

 a) Cestující je povinen před zakoupením letenky a před nástupem do letadla na vyzvání pracovníka dopravce nebo státních orgánů prokázat svoji totožnost a předložit příslušné cestovní doklady, případně zodpovědět otázky bezpečnostního charakteru, nebo poskytnout oprávněným státním orgánům požadované osobní údaje. Na základě vládního nařízení může být od dopravce požadováno poskytnutí údajů o cestujících nebo zpřístupnění těchto údajů.

b) Při koupi letenky nebo rezervaci letenky prostřednictvím cestovní kanceláře je cestující povinen informovat leteckého dopravce o svých zdravotních potížích, které by mohly zkomplikovat jeho přepravu nebo negativně ovlivnit průběh letu.

c) Cestující je povinen podrobit se bezpečnostní kontrole včetně svých zapsaných a nezapsaných zavazadel.

d) Podle platných mezinárodních předpisů nesmí mít cestující u sebe zbraně, střelivo, nože, hračky odpovídající skutečným útočným zbraním (např. pistole, granáty) a všechny další předměty bodné a sečné povahy). Tyto předměty musí být uloženy pouze v zapsaném zavazadle. Dopravce se zříká jakékoliv odpovědnosti za předměty zadržené mimo letadla z bezpečnostních důvodů.

e) Látky nebezpečné povahy (výbušniny a střelivo, hořlaviny, žíraviny, stlačené plyny, jedy nebo toxické a infekční materiály, okysličující látky, radioaktivní materiál, magnetický materiál a ostatní nebezpečné zboží) lze přepravovat až na výjimky pouze jako zboží na letecký nákladní list za zvláštních přepravních podmínek.

f) Cestující je povinen zachovávat opatrnost přiměřenou povaze leteckého provozu a dbát pokynů dopravce zejména při:

 odbavování, shromažďování a pohybu v prostorách pro cestující,

 nastupování a vystupování z letadla,

 ukládání oděvů a nezapsaných (kabinových) zavazadel v letadle.

g) Cestující je povinen zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit bezpečnost a plynulost letecké dopravy, rušit nebo obtěžovat ostatní cestující nebo být příčinou jejich stížností, bránit řádnému výkonu povinností pracovníků dopravce, poškodit majetek dopravce nebo cestujících, zdržet se nadměrného požívání alkoholu na palubě letadla.

h) Cestující je povinen za letu nepoužívat dopravcem stanovená přenosná elektronická zařízení, která svým provozem mohou negativně ovlivnit funkce a provoz elektronických přístrojů a zařízení letadla. Porušení tohoto zákazu může být trestáno pokutou až do výše 2.000,- EUR.

 

Přenosná elektronická zařízení, která mohou být používána během celého letu:

 Lékařské přístroje nutné k podpoře fyziologických funkcí (kardiostimulátory, naslouchadla)

 Elektronické hodinky

 Fotoaparáty

 Audio a video přehrávače

 CD, DVD, MP3 přehrávače

 Elektrické holicí strojky

 Přijímače GPS

 TV přijímače

 Radiové přijímače

 Kalkulátory

 

Přenosná elektronická zařízení, která mohou být používána pouze v režimu airplane/flight (mobilní připojení je vypnuto):

 Mobilní telefony

 Tablety

 Elektronické čtečky

 Přenosné elektronické hry

 Mobilní počítače

 

Přenosná elektronická zařízení, která nesmí být použita během celého letu:

 Elektronické cigarety

 Radiostanice, všechny druhy vysílačů, VHF skenery

 Hračky na dálkové ovládání nebo přijímače

 Jakékoliv zařízení s mobilním připojením

 Zařízení s laserovým paprskem/laserové ukazovátko

 

K použití ostatních přenosných elektronických zařízení je nutné získat souhlas posádky.

i) Cestující je dále povinen:

 dostavit se k odbavení a ke splnění všech požadovaných formalit a odbavovacích procedur dostatečně včas,

 uhradit případný servisní poplatek za odbavení na standardní odbavovací přepážce,

 na výzvu pracovníka dopravce nebo na pokyn světelným panelem se při vzletu a přistání, případně během letu, připoutat bezpečnostními pásy,

 na požádání pracovníka dopravce si přesednout na určené sedadlo, je-li to z provozních nebo bezpečnostních důvodů nutné,

 zdržet se potápění v době 12 hod. před zahájením letu, v případě potápění do větších hloubek (s vynořováním s dekompresními zastávkami) v době 24 hod. před odletem,

 dodržovat zákaz kouření na palubách všech letadel, zákaz kouření platí rovněž i pro tzv. elektronické cigarety. Porušení zákazu může být trestáno pokutou až do výše 2.000,- EUR,

 při poškození jeho zdraví za letu podrobit se nezbytné první pomoci, sdělit posádce požadované osobní a zdravotní údaje a podrobit se následnému lékařskému vyšetření,

 uhradit dopravci všechny náklady za ztráty a škody, které mu cestující způsobil nebo zapříčinil svým nepřiměřeným jednáním (např. poškození interiéru letadla, ilegální přeprava nebezpečných zvířat či věcí, mimořádné přistání letadla apod.), které v plném rozsahu povoluje Montrealská úmluva,

 za letu se bezpodmínečně podřídit pokynům velitele (kapitána) letadla a palubního personálu,

 podrobit se předepsané bezpečnostní osobní prohlídce prováděné orgány státní správy nebo pověřenými organizacemi,

 přizpůsobit svůj oděv a zevnějšek tak, aby odpovídal standardu letecké dopravy.

 

VYLOUČENÍ Z PŘEPRAVY

9.1 Právo vyloučit z přepravy

a) Dopravce může vyloučit přepravu cestujícího nebo zavazadla z důvodu bezpečnosti, a to zejména v případě, že:

 dojde ze strany cestujícího k porušení předpisů, zákonů nebo nařízení daného státu,

 chování cestujícího by mohlo ohrozit bezpečnost letecké dopravy nebo veřejný pořádek,

 představuje nebezpečí nebo riziko pro bezpečnost a plynulost letecké dopravy ostatních cestujících a majetku třetích osob,

 se cestující neřídí pokyny dopravce,

 se cestující odmítl podrobit bezpečnostní kontrole,

 nebyly uhrazeny příslušné poplatky nebo taxy v souvislosti s leteckou přepravou,

 se cestující neprokáže v souvislosti s leteckou přepravou platnými dokumenty,

 letenka cestujícího:

 byla získána neoprávněně,

 je uváděna jako ztracená nebo odcizená,

 je padělaná,

 letový kupón byl pozměněn někým jiným, než dopravcem nebo jím pověřeným zástupcem; dopravce si vyhrazuje právo takovouto letenku zadržet,

 není vystavena dopravcem, nebo není dopravcem akceptována.

 cestující není uveden v elektronickém seznamu cestujících (v případě použití hromadné letenky, elektronické letenky, nebo potvrzení cesty),

 cestující se nedostavil k odletu včas (dle čl. 6.1 těchto Podmínek),

 cestující má infekční nemoc, která podléhá povinnému hlášení,

 cestující požil nadměrné množství alkoholu,

 oděv a zevnějšek cestujícího neodpovídá standardu letecké přepravy,

 přeprava cestujícího je v rozporu s předpisy dopravce,

 přeprava cestujícího je v rozporu s Provozní příručkou dopravce,

 je tak učiněno v souladu se zákonem č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů,

 je tak učiněno v souladu s Tokijskou úmluvou.

 

PODMÍNEČNÉ PŘIJETÍ K PŘEPRAVĚ

10.1 Podmíněné přijetí k dopravě

a) Doprava cestujícího, jemuž by vzhledem k jeho tělesnému nebo duševnímu stavu či věku hrozilo při letecké dopravě nebezpečí újmy na zdraví nebo jiná škoda, se provádí s podmínkou, že dopravce neodpovídá za případné zranění, onemocnění či jinou újmu na zdraví včetně úmrtí cestujícího a za škodu na věcech, které má cestující u sebe, došlo-li by k takové újmě nebo škodě v souvislosti nebo následkem dopravy.

b) Dopravce má právo z bezpečnostních důvodů odmítnout dopravu tělesně či duševně postiženého cestujícího bez doprovodu. Nemocný cestující musí mít při odbavení a po celou dobu letu u sebe potvrzení ošetřujícího lékaře na předepsaném formuláři, že je schopen letecké dopravy.

c) Na letech do/z USA je lékařské potvrzení požadováno v těchto případech:

 požadavek na službu nosítek (stretcher) / při cestování s inkubátorem,

 potřeba zdravotnického kyslíku během letu,

 v ostatních případech dle ustanovení odstavce 10.1 d) (vyjma výše uvedených) je lékařské potvrzení pouze doporučeno.

d) Na všech ostatních letech (vyjma letů do/z USA) je lékařské potvrzení požadováno v těchto případech:

 infarkt (do 21 dnů od události),

 mrtvice (do 10 dnů od události),

 čerstvě narozené děti (do 7 dnů od porodu),

 nemoc z dekomprese,

 pneumotorax (do 14 dnů od události),

 požadavek na službu nosítek (stretcher) / při cestování s inkubátorem,

 potřeba zdravotnického kyslíku během letu

 neschopnost při sezení udržet vzpřímenou pozici,

 poranění hlavy (do 14 dnů od události),

 zlomeniny,

 sádra na ruce nebo noze,

 nekomplikované jednoduché těhotenství (od 26. do konce 34. týdne těhotenství),

 nekomplikované vícečetné těhotenství (od 20. do konce 28. týdne těhotenství),

 těžká žilní trombóza,

 těžká duševní choroba (cestující musí cestovat s doprovodem, který má zajištěno vedlejší sedadlo),

 jakákoliv vážná nebo akutní infekční nemoc (včetně planých neštovic).

e) Potvrzení od lékaře je platné po dobu 14 dní od data vystavení.

f) V případě náhlého úmrtí cestujícího za letu budou jeho pozůstatky vyloženy z letadla na nejbližším letišti a protokolárně předány kompetentním místním orgánům k dalšímu šetření a objednání náhradní dopravy.

10.2 Doprava cestujících s omezenou pohyblivostí

a) Cestující s omezenou pohyblivostí jsou cestující, jejichž aktuální zdravotní či fyzický stav vyžaduje zvláštní péči ze strany leteckého dopravce. Rozsah péče během cesty závisí na bezpečnostních předpisech v letecké dopravě, vybavení letadel dopravce a na místních podmínkách příslušného letiště. Nevidomí cestující či ostatní cestující, kteří jsou závislí na doprovodu psa, musí mít potvrzení o výcviku psa pro službu postiženým lidem, požadované cestovní doklady a dále je doporučen náhubek pro psa pro použití v případě nutnosti. Doprovodný pes musí být v postroji na vodítku a je přepravován na palubě letadla zdarma.

10.3 Doprava těhotných žen

a) Těhotné ženy v období od 26. do konce 34. týdne (u vícečetného těhotenství od 20. do konce 28. týdne) těhotenství jsou povinny předložit dopravci potvrzení lékaře na předepsaném formuláři (neplatí pro lety do/z USA). Těhotné ženy po 34. týdnu (u vícečetného těhotenství po 28. týdnu) těhotenství nejsou dopravcem k přepravě akceptovány.

10.4 Doprava dětí ve věku do 2 let

a) Dítětem do 2 let se rozumí dítě ve věku od narození do dovršení 2. roku života. V případě zpátečního letu je rozhodným časem datum návratu.

b) Dítě do 2 let nemá nárok na vlastní sedadlo a na občerstvení a je přepravováno na klíně doprovázející osoby (s výjimkou použití certifikované dětské autosedačky ve smyslu článku 10.4 d) těchto Podmínek).

c) Dospělý cestující může na linkách provozovaných Travel Service, a.s. cestovat maximálně s jedním dítětem ve věku do dvou let. Na jednu řadu 3 sedadel je povoleno umístit pouze jedno dítě ve věku do dvou let.

d) Použití dětské autosedačky je povoleno za těchto podmínek:

 cestující má pro umístění dětské autosedačky zakoupené zvláštní sedadlo,

 dětská autosedačka je certifikována pro použití v letecké dopravě a certifikace je na sedačce vyznačena,

 dětská autosedačka může být použita pouze tehdy, pokud je jí možno připoutat dvou-bodovým pásem a musí zůstat takto upevněna po celou dobu letu.

10.5 Nedoprovázené děti

a) Nedoprovázenými dětmi se rozumí děti starší 6 let do dovršení 12. roku života bez doprovodu dospělé osoby (doprovodná osoba musí mít nejméně 18 dovršených let). Děti mladší 6 let nemohou být přepravovány bez doprovodu dospělé osoby. Nedoprovázeným dětem dopravce poskytne asistenční službu (UM) na letišti odletu a určení. Cestujícímu ve věku od 12 do 17 let včetně může být také  poskytnuta asistenční služba (MAAS) na základě žádosti rodičů či zákonného opatrovníka. Asistenční služba (UM/MAAS) je zpoplatněna dle platného ceníku.

b) Nedoprovázené děti jsou přijaty k přepravě za podmínky, že jsou doprovázeny dospělou osobou na letiště odletu, která dopravci předá vyplněný předepsaný formulář, který mimo jiné potvrzuje, že děti jsou očekávány na letišti příletu jinou dospělou osobou. Dopravce má právo požadovat prokázání věku dítěte. Rodiče/osoby pověřené výchovou/pečovatelé musí na letišti zůstat až do odletu letadla.

c) Přeprava nedoprovázeného dítěte (UM) a asistenční služba (MAAS) je možná pouze po předchozím oznámení takové přepravy dopravci, a to nejpozději 48 hod. před odletem.

 

ZAVAZADLA

11.1 Obecně

a) Zavazadla se přepravují jako zapsaná a nezapsaná. Cestující má právo na bezplatnou přepravu zavazadel podle dalších ustanovení těchto Podmínek. Za odbavení na standardní odbavovací přepážce může být vybrán dodatečný servisní poplatek.

b) Cestující nesmí přepravovat:

 zavazadla a předměty, které by mohly ohrozit bezpečnost letu, osob a majetku a dále zavazadla a věci, které by mohly být při letecké přepravě snadno poškozeny, jejichž obal je nevyhovující nebo mohou být na obtíž cestujícím,

 předměty, které jsou specifikovány v předpisech Mezinárodní organizace civilního letectví (ICAO), Mezinárodního sdružení leteckých dopravců (IATA) a předpisech dopravce jako nebezpečné zboží,

 předměty, které jsou zakázány pro přepravu dle příslušných zákonů, předpisů nebo nařízení daného státu,

 předměty, které dle názoru dopravce nejsou vhodné pro přepravu vzhledem k jejich váze, velikosti nebo charakteru.

c) Cestující nesmí z bezpečnostních důvodů přepravovat v kabině letadla následující předměty: nože (všech délek čepelí), nože na otevírání dopisů, nůžky (všech velikostí), zbraně popř. hračky nebo repliky zbraní (z umělých hmot nebo kovové), praky, domácí příbory, čepelky a žiletky, řemeslnické nářadí, šipky, vývrtky, injekční stříkačky (výjimkou jsou zdravotní důvody), pletací dráty, sportovní pálky, kulečníková a biliárová tága, kovové pilníčky na nehty a další předměty, které bezpečnostní složky letiště považují za nebezpečné a mohly by být zneužity k ohrožení bezpečnosti cestujících nebo posádky letadla. Předměty z výše uvedeného seznamu nalezené během bezpečnostní kontroly na letišti budou bez náhrady zabaveny.

11.2 Nezapsaná zavazadla

a) Cestující má právo si vzít na palubu letadla jedno nezapsané zavazadlo a předměty pro osobní užití. Zavazadlo může mít maximální hmotnost 5 kg a mít maximální délku 56 cm, maximální šířku 45 cm a maximální hloubku 25 cm, avšak součet všech tří rozměrů může být maximálně 115 cm včetně držadla a koleček.

b) Mezi předměty pro osobní užití řadíme:

 dámskou kabelku,

 kabát, šál nebo přikrývku,

 deštník nebo vycházkovou hůl,

 malý fotoaparát, kameru nebo dalekohled

 malý přenosný počítač,

 četbu na dobu letu,

 jídlo pro dítě na dobu letu,

 berle nebo podpěrné přístroje a zcela složitelný vozík pro invalidní osoby (který se z prostorových důvodů ukládá do nákladového prostoru letadla),

 necertifikovanou dětskou autosedačku v případě, že se vejde do uzavíratelné schránky nad hlavami cestujících,

 certifikovanou dětskou autosedačku v případě, že cestující má pro její umístění zakoupené zvláštní sedadlo.

c) Dopravce je oprávněn se přesvědčit o rozměrech nezapsaného zavazadla a celkové hmotnosti všech předmětů, které si cestující s sebou bere na palubu letadla.

d) Nezapsané zavazadlo se musí vejít pod sedadlo před cestujícím nebo do úložného prostoru v kabině nad sedadly cestujících. Předměty, které nesplňují podmínky pro nezapsané zavazadlo, budou dodatečně odbaveny jako zapsaná zavazadla. Z kapacitních důvodů mohou být nezapsaná zavazadla přepravována v zavazadlovém prostoru.

e) Dopravce nenese za případnou ztrátu, poškození či zničení nezapsaných zavazel a osobních věcí cestujícího odpovědnost, pokud ztráta, poškození či zničení nevzniklo z důvodu pochybení dopravce anebo jeho zaměstnanců či zástupců.

11.3 Zapsaná zavazadla

a) Za zavazadla, která cestující odevzdá dopravci k přepravě (zapsaná zavazadla), je cestujícímu jako potvrzení o převzetí vydán útržek zavazadlové přívěsky, který je cestující povinen uschovat pro případnou reklamaci. Dopravce neodpovídá za zavazadlo, které nebylo ihned po příletu vyzvednuto.

b) Zapsaná zavazadla se přepravují v nákladovém prostoru letadla a přepraví se zpravidla týmž letadlem jako cestující. Není-li taková přeprava možná, uskuteční se nejbližším možným spojením.

c) Každé zavazadlo před přijetím k přepravě musí být opatřeno vně i uvnitř jmenovkou se jménem cestujícího a jeho kontaktní adresou v místě pobytu (např. název a adresa hotelu, adresa trvalého pobytu apod.). Jméno uvedené na jmenovce musí souhlasit se jménem v letence a v cestovním dokladu. Zavazadla, včetně zavazadel s uzávěrem na zip, musí být uzavřena, aby během přepravy nedošlo k jejich otevření.

d) Každý cestující s nárokem na sedadlo v letadle má nárok na všech letech (kromě letů do/z USA) na bezplatnou přepravu zapsaných zavazadel o celkové hmotnosti maximálně:

 20 kg v přepravní třídě Business Class (C)

 15 kg v přepravní třídě Economy Class (Y)

e) Každý cestující s nárokem na sedadlo v letadle má nárok na všech letech do/z USA na bezplatnou přepravu jednoho kusu zapsaného zavazadla o celkové hmotnosti maximálně:

 20 kg v přepravní třídě Business Class (C)

 15 kg v přepravní třídě Economy Class (Y)

f) V případě přepravy dle článku 2.2 těchto podmínek (charterové lety) může být váhový limit dle čl. 11.3 d) upraven podmínkami uvedenými ve smlouvě o pronájmu. Objednavatel letu je v tomto případě povinen informovat cestujícího o stanoveném váhovém limitu.

g) V případě, že má cestující zakoupeno sedadlo navíc, váhový limit se mu navýší o povolený váhový limit vztahující se k takto zakoupenému sedadlu.

h) V případě, že letí dva nebo více cestujících prokazatelně společně jako skupina (rodina, partneři) stejným letem, resp. stejnými lety, a odbavují se společně, umožňuje dopravce jejich zavazadla sdružovat (poolovat), tzn. jejich nároky na volnou váhu zavazadel se sečtou a zavazadla jsou odbavena společně na jednoho cestujícího.

i) Maximální váha jednoho kusu zavazadla nesmí v žádném případě překročit 32kg a zavazadlo musí splňovat následující rozměrová omezení: délka každé strany menší než 150 cm a součet všech tří stran menší než 250 cm.

j) Bezplatně se přepravují kočárky, dětské postýlky, sedačky pro děti, invalidní vozíky na suché nebo gelové baterie.

k) Cestující nesmí přepravovat v zapsaném zavazadle křehké věci (např. parfémy, toaletní vody, dioptrické a sluneční brýle, kontaktní čočky, lahve, sklo, porcelán, vodní dýmku) nebo předměty podléhající rychlé zkáze, léky, peníze, kreditní karty, cenné a umělecké předměty, šperky a předměty z drahých kovů, klíče, cenné papíry, akcie nebo dluhopisy, obchodní dokumenty, pasy či jiné identifikační doklady, nosiče dat, elektronické přístroje (walkman, CD přehrávač, fotoaparát, videokamera, MP3, mobilní telefon, přenosný počítač atd.) včetně příslušenství. Dopravce neodpovídá za případnou ztrátu nebo poškození výše uvedených předmětů.

l) Zavazadly, za která dopravce nenese odpovědnost, jsou:

 špatně zabalená zavazadla,

 kola bez obalu,

 kočárky bez obalu nebo folie

11.4 Zavazadla přepravovaná za zvláštních podmínek

a) Zbraně a munice jsou přijatelné k přepravě jako zapsané zavazadlo v souladu s podmínkami a předpisy dopravce a se souhlasem dopravce. Zbraně nesmí být nabité, musí být opatřeny ochranným uzávěrem a vhodně zabaleny. Přeprava munice se řídí předpisy ICAO a IATA o přepravě nebezpečného zboží. Přeprava zbraní a munice podléhá poplatkům dle platného ceníku dopravce.

b) Starobylé zbraně, meče, nože a podobné starožitnosti lze akceptovat jako zapsané zavazadlo v souladu s podmínkami a předpisy dopravce, avšak není povoleno převážet je v kabině letadla.

c) Cenné, křehké či snadno rozbitné předměty (např. hudební nástroje, lustry apod.), které jsou zabalené v ochranném obalu, si cestující, po předchozím souhlasu dopravce, může vzít do kabiny pro cestující jako zavazadlo a přepravit na samostatné sedačce. Pro takové zavazadlo musí mít cestující předem potvrzené místo společně s místem pro cestujícího. Při rezervaci místa pro zavazadlo musí být oznámeny jeho rozměry a hmotnost. Oznámení dopravci / rezervace místa musí být učiněna min. 48 hod. před odletem. Pro bezpečnou přepravu v sedačce nesmí zavazadlo přesáhnout hmotnost 20 kg a rozměry nesmí přesáhnout šířku 42 cm, hloubku 41 cm a výšku 80 cm u všech typů letadel. Předmětné zavazadlo musí být uloženo na sedačce v souladu s bezpečnostními postupy dopravce. Za přepravu zavazadla na sedačce bude vybrán poplatek ve výši použitelného tarifu pro dospělého cestujícího.

d) Cestující má možnost nejpozději 24 hodin před předáním zavazadla dopravci prohlásit hodnotu zapsaného zavazadla vyšší, než je hodnota odpovědnosti leteckého dopravce, a zaplatit stanovený poplatek dle platného ceníku dopravce za vyšší prohlášenou hodnotu.

11.5 Nadměrná zavazadla

a) Mezi nadměrná zavazadla patří:

 zavazadla překračující bezplatný váhový limit,

 nadrozměrná zavazadla (jeden rozměr více než 150 cm, avšak součet tří stran nesmí převyšovat 300 cm); přeprava takových zavazadel podléhá předchozímu souhlasu dopravce min. 48 hod. před odletem,

 sportovní vybavení:

 jízdní kolo, koloběžka,

 lyžařské vybavení – tj. 1 pár lyží (včetně hůlek) nebo 1 snowboard a lyžařské boty nebo 1 skibob,

 potápěčská výstroj – vybavení potřebné k potápění - např. tlaková láhev s příslušenstvím, pár ploutví, maska, oblek, hloubkoměr, aj. Vybavení pro rekreační šnorchlování (tj. 1 brýle, šnorchl, 1 pár ploutví) se nepovažuje za potápěčskou výstroj,

 windsurfingové vybavení – tj. 1 prkno s 1 plachtou a 1 stožárem,

 kiteboard + kite,

 surfboard,

 golfové zavazadlo,

 padák, paraglider, závěsný kluzák,

 rybářské pruty, atd.

b) Sportovní vybavení ve smyslu článku 11.5 a) těchto Podmínek musí být nahlášeno dopravci min. 24 hod. před odletem, musí být zabaleno samostatně a musí být rozpoznatelné jako takové u odbavovací přepážky.

c) Přeprava následujícího sportovní vybavení ve smyslu článku 11.5 a) těchto Podmínek podléhá předchozímu souhlasu dopravce:

 jízdní kolo, koloběžka

 windsurfingové vybavení

 golfové zavazadlo

d) Přeprava nadměrných zavazadel podléhá poplatkům dle platného ceníku dopravce.

11.6 Přeprava živých zvířat

a) Živá zvířata lze přepravovat pouze s předchozím souhlasem dopravce, za podmínek jím stanovených, na vlastní odpovědnost cestujícího, který je přepravuje a to do destinací, kam je to platnými předpisy a dopravcem povoleno. K přepravě jsou přijímány pouze psi a kočky ve vyhovujících schránách a za předpokladu, že mají platné zdravotní a očkovací průkazy, vstupní povolení a další dokumenty potřebné pro vstup zvířete do země místa určení. Přeprava ostatních zvířat je řešena individuálně s dopravcem. Přeprava plazů a hlodavců není z bezpečnostních důvodů povolena. 16

 

b) V kabině pro cestující mohou být přepravováni maximálně 2 zvířata (psi nebo kočky) za předpokladu, že váha zvířete včetně schrány nepřesáhne 5 kg a rozměry schrány budou max. 55x35x35cm. Schrána musí mít nepropustné dno, musí být umístěna pod sedadlem cestujícího a zvíře ji nesmí během letu opustit. V ostatních případech jsou zvířata přepravována pouze v zavazadlovém prostoru jako zapsaná zavazadla (pokud to technické parametry letadla dovolují).

c) Přeprava živých zvířat je zpoplatněna dle platného ceníku dopravce. Zdarma, bez schrány a v kabině pro cestující lze přepravovat asistenčního psa, doprovází-li nevidomou, hluchou či jinak postiženou osobu a služebního psa. Tito psi musí být opatřeni postroji, vodítkem, potvrzením o výcviku a požadovanou dokumentací, dále je doporučen náhubek pro psa pro použití v případě nutnosti.

11.7 Kontrola zavazadel

a) Dopravce se může v přítomnosti cestujícího přesvědčit o obsahu jeho zavazadel. Není-li cestující přítomen, je dopravce oprávněn za přítomnosti alespoň jednoho svědka, který není pracovníkem dopravce, otevřít zavazadlo cestujícího, má-li za to, že obsahuje předměty vyloučené z přepravy nebo jejichž přeprava vyžaduje zvláštní režim.

b) Pokud cestující odmítne vyhovět žádosti na kontrolu zavazadel, může dopravce odmítnout příslušnou osobu a/nebo její zavazadla přepravit.

11.8 Vyzvednutí zavazadel

a) Cestující je povinen si vyzvednout svá zavazadla neprodleně po příletu na cílové letiště.

b) Vyzvednout zavazadlo může držitel identifikačního útržku zavazadlového lístku.

c) Dopravce není povinen zjišťovat, je-li držitel identifikačního útržku zavazadlového lístku oprávněn převzít zavazadlo a neodpovídá za ztrátu, škodu, či jiné výlohy, které by vznikly cestujícímu v této souvislosti.

d) Převzetí zavazadla držitelem identifikačního útržku zavazadlového lístku bez reklamace v době dodání je důkazem prima facie, že zavazadlo bylo doručeno v dobrém stavu a v souladu se smlouvou o přepravě.

e) Poškození, nevydání nebo ztrátu zavazadla je nutno ohlásit ihned při převzetí zavazadla dopravci, který je povinen o tom sepsat zápis. Jinak se předpokládá, že zavazadlo bylo vydáno v řádném stavu. Při pozdějším ohlášení škody musí cestující prokázat příčinnou souvislost mezi ohlášenou škodou a příslušnou dopravou.

11.9 Reklamace zavazadel

a) Poškození nebo vykradení zapsaného zavazadla je cestující povinen v souladu s Montrealskou úmluvou, popř. Varšavskou smlouvou, nahlásit dopravci neprodleně jakmile je zjistí nebo nejpozději do 7 dnů ode dne převzetí. Nedoručení zavazadla je cestující povinen nahlásit ihned po příletu, na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Nároky z odpovědnosti za zpoždění zavazadla je třeba uplatnit do 21 dnů ode dne, kdy bylo zavazadlo předáno příjemci.

b) Každá reklamace musí být učiněna písemně.

c) Pro uplatnění reklamace je nutné předložit následující doklady:

 reklamační protokol (PIR),

 letenku,

 zavazadlový lístek (resp. identifikační útržek),

 účty od ztracených nebo poškozených věcí,

 doklad o opravě nebo neopravitelnosti zavazadla.

d) Podrobnější informace o postupu při reklamaci zavazadel jsou uvedeny na internetových stránkách dopravce (www.travelservice.aero, www.smartwings.com ).

 Platnost od 1.5.2014

 

zpět na hlavní stránku