Obchodní podmínky CA

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Cestovní agentura Jitka Černá – Ostrovy365.cz (dále jen CA) je autorizovaným prodejcem zájezdů pořadatelských cestovních kanceláří (dále jen CK), se kterými má řádně uzavřené smlouvy o obchodním zastoupení na základě plné moci. Všechny zastoupené CK jsou pojištěny proti úpadku. Doklad o pojištění proti úpadku obdrží zákazník spolu se Smlouvou o zájezdu.
CA nabízí zájezdy za stejnou cenu jako pořádající CK, a to včetně veškerých slev, věrnostních bonusů, akčních výhod apod.

Postup při rezervaci zájezdu:
zájezdy je možné nezávazně rezervovat/objednat na webových stránkách CA http://www.ostrovy365.cz, případně  e-mailem, nebo telefonicky.
Po obdržení nezávazné objednávky pracovník CA ověří, zda je zájezd volný a pokud ano, vytvoří u pořádající CK nezávaznou rezervaci. Pokud zájezd volný není, oznámí to CA zákazníkovi a navrhne mu vhodné alternativy. Doba platnosti nezávazné rezervace bývá několik dnů, u zájezdů na last minutě zpravidla několik hodin. Okamžitě po vytvoření rezervace kontaktuje pracovník CA zákazníka e-mailem, ve kterém mu sdělí, do kdy je zájezd rezervován, celkovou cenu zájezdu a všechny další informace. Zákazník se musí během trvání rezervace rozhodnout, zda zájezd zakoupí, či nikoli. Pokud se rozhodne kladně, sdělí pracovníkovi CA všechny údaje potřebné k vyplnění návrhu Smlouvy o zájezdu.

Smlouva o zájezdu (dříve cestovní smlouva):
CA pošle e-mailem vyplněný návrh Smlouvy o zájezdu zákazníkovi, spolu s potvrzením o pojištění pořádající CK proti úpadku, všeobecnými obchodními podmínkami CK, katalogovým listem nebo jiným vymezením zájezdu, informacemi o vízových, pasových a zdravotních podmínkách vstupu do země a informacemi o způsobu platby. Návrh Smlouvy o zájezdu zaslaný elektronicky má stejnou platnost, jako vytištěný originál zaslaný poštou. Zákazník smlouvu zkontroluje, případně doplní požadovaná data a podepsanou smlouvu odešle e-mailem nebo poštou do CA spolu s dokladem o uhrazení platby. Svým podpisem zákazník stvrzuje správnost údajů na Smlouvě o zájezdu, souhlas s tím, že obdržel všechny přílohy, které tvoří nedílnou součást Smlouvy o zájezdu (zejména informace s vymezením zájezdu, všeobecné obchodní podmínky CK, doklad o pojištění CK pro případ úpadku, informace o pasových, vízových a zdravotních požadavcích). Po obdržení podepsané Smlouvy o zájezdu a dokladu o provedení platby, zasílá CA Smlouvu o zájezdu k potvrzení pořádající CK.
Smlouva se stává platnou v okamžiku jejího potvrzení ze strany pořádající CK, o čemž CA zákazníka neprodleně informuje.
Pokud ve zcela výjimečném případu CK smlouvu nepotvrdí, vrátí CA zákazníkovi neprodleně všechny jeho uhrazené platby. Zákazník však nemá nárok na náhradu případné škody.
CA nenese odpovědnost za následky pozdního obdržení podepsané Smlouvy o zájezdu ze strany zákazníka, nebo za následky vzniklé vyplněním chybných údajů ve Smlouvě o zájezdu.
CA si vyhrazuje právo na opravu případných nepřesností, které mohly vzniknout překlepem či chybou při zadávání dat do systému. CA neodpovídá za správnost dat CK, která jsou automaticky importována na web CA.
CA vyhrazuje právo nepřijmout neúplné, či matoucí objednávky (např. s chybným e-mailem) a to i bez odpovědi zákazníkovi.


Úhrada zájezdu:
cena zájezdu, rozpis plateb a čísla účtů  na která lze zájezd zaplatit, jsou vždy uvedeny ve Smlouvě o zájezdu. Pokud není uvedeno jinak, platí, že u zájezdů objednávaných více jak 30 dní před nástupem, platí zákazník zálohu dle podmínek CK (obvykle 50% z celkové ceny zájezdu) v den podpisu Smlouvy o zájezdu a doplatek nejpozději 30 dní před odjezdem. U zájezdů objednávaných méně jak 30 dní před nástupem platí zákazník celkovou cenu jednorázově v den podpisu smlouvy.
Platby lze provést bankovním převodem na účty uvedené na Smlouvě o zájezdu nebo v hotovosti.
Konkrétní způsob platby závisí na podmínkách pořádající CK a je vždy specifikován ve Smlouvě o zájezdu a v průvodním emailu. Platba se považuje za uhrazenou v okamžiku připsání dané částky na účet CA.
CA nenese odpovědnost za následky pozdní platby ze strany zákazníka. Při prodlení s platbou mohou být pořadatelem účtovány poplatky za upomínky, nebo dokonce zrušena rezervace a naúčtovány stornopoplatky.

Pobyty na vyžádání:
zájezd, který je tzv.  "na vyžádání nebo na zpětné potvrzení",  nelze nezávazně zarezervovat . V tomto případě je nutné nejdříve sepsat Smlouvu o zájezdu a provést zálohu či celou platbu  dle požadavku CK. Poté se musí cestovní služba vyžádat u partnera CK (např. hotelu, zahraniční kanceláře, majitele vily, přepravce apod.). CK může vyžadovat zaplacení až 100% ceny zájezdu v den podepsání smlouvy, tedy ještě před rezervací zájezdu, protože pokud je rezervace úspěšná, stává se ihned závaznou a vztahují se na ní okamžitě storno podmínky CK. Pokud zákazník platí při podepsání smlouvy pouze zálohu, musí ihned po potvrzení rezervace uhradit doplatek. Jestliže je rezervace neúspěšná a ubytování již není volné, má zákazník nárok na bezodkladné vrácení zaplacené částky, pokud si nevybere zájezd jiný.

Cestovní doklady:
zákazník je informován o konkrétním způsobu předání všech potřebných dokladů, jako je ubytovací poukaz, letenka apod., nejpozději 7 dní před začátkem zájezdu (pobytu), kdy obdrží od CA nebo CK pokyny k odletu či odjezdu. Pokyny jsou zasílány e-mailem nebo poštou dle přání zákazníka.
Zákazník je povinen mít platný cestovní pas s dostatečnou dobou platnosti, tak jak je vyžadováno danou zemí, popřípadě platný OP, pokud se jedná o zemi ze Schengenského prostoru. Zákazník bude před podepsáním Smlouvy o zájezdu upozorněn na všechny vízové povinnosti a vstupní podmínky, pokud to země vyžaduje. Veškeré potřebné informace lze najít na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR (www.mzv.cz)

Storno podmínky:
před podepsáním smlouvy o zájezdu a zaplacením zálohy může zákazník zájezd stornovat/zrušit rezervaci bez stornopoplatků. Poté se vše řídí storno podmínkami pořádající CK. Zrušení objednávky musí zákazník doručit e-mailem nebo dopisem do CA. CA nemá právo vyřizovat storno zájezdu, předává celou věc neprodleně k vyřízení pořádající CK.

Reklamace:
CA ze zákona nezodpovídá za kvalitu poskytnutých cestovních služeb ze strany CK a také za ni nemůže reklamace vyřizovat. Zákazník však může reklamaci k zájezdu předat ústně nebo písemně CA, která ji postoupí pořádající CK a bude zákazníkovi nápomocna s jejím vyřízením. Vše se řídí reklamačním řádem pořádající CK.
Zákazník by měl vytknout závady bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce  po

skončení zájezdu. K reklamaci doporučujeme přidat reklamační protokol z místa pobytu podepsaný
delegátem CK, fotodokumentaci apod. CK je povinna se k reklamaci vyjádřit ve lhůtě stanovené zákonem.

Ochrana osobních údajů:
poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. CA prohlašuje, že zpracovává osobní údaje na základě smlouvy se správcem, tedy pouze v rozsahu a za podmínek, které stanovil správce (pořádající CK, pojišťovna apod.). CA dále prohlašuje, že poskytnuté údaje jsou chráněny ve smyslu zákona č.101/2000 Sb. a budou sloužit výhradně a pouze jen pro potřeby CA. Odesláním nezávazné objednávky, či podepsáním Smlouvy o zájezdu dává zákazník CA souhlas se správou, zpracováním a uchováváním svých osobních údajů na dobu neurčitou. Zákazník může kdykoli písemně zrušit svůj souhlas a jeho data budou z databáze CA vymazána.

Mimosoudní vyrovnání:
v souladu s ust. § 14 a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele upozorňujeme, že spotřebitel je oprávněn se v rámci mimosoudního řešení spotřebitelských sporů obrátit na příslušný subjekt určený pro mimosoudní řešení sporů. Obecným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, www.coi.cz.

 V případě sporu vzniklého v souvislosti se smlouvou (o zájezdu) má zákazník, který je spotřebitelem, právo na jeho mimosoudní řešení u České obchodní inspekce. Podrobné informace o podmínkách mimosoudního řešení sporu jsou uvedeny na www.coi.cz.

 Zákazník, který si zakoupil zboží či službu přes internet, a je
spotřebitelem, může k řešení vzniklého sporu využít platformu pro řešení
sporů online. Podrobnější informace o podmínkách řešení sporu online jsou
uvedeny na http://ec.europa.eu/odr.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti od 1.5.2016